Dreamled Oy:n yleiset sopimusehdot 12.12.2018

 • 1. Yleiset Sopimusehdot
 • Näitä sopimusehtoja sovelletaan Dreamled Oy:n ja asiakkaan välisessä kaupankäynnissä. Kaupankäyntiin vaikuttavat myös Dreamledin edustamien valmistajien ehdot ja edellytykset. Dreamledillä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
 • Kuhunkin tilaukseen sovelletaan tilauksentekohetkellä voimassa olevia sopimusehtoja. Dreamledin kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat ladattavissa Dreamledin verkkopalvelusta www.dreamled.fi.
 • Dreamled ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Sellaiseksi voidaan luokitella ennakoimaton olosuhde tai niiden muutos, joka ylittää Dreamledin määräysvallan. Dreamled on velvoitettu ilmoittamaan asiakkaalle viipymättä ylivoimaisesta esteestä.
 • Dreamled ei ole vastuussa mistään suorasta tai välillisestä tulonmenetyksestä, joka liittyy tuotteeseen tai Dreamledin vastuu rajoittuu aina näiden käyttöehtojen sisältöön. Tuotevastuuta koskeva vastuu rajoittuu mahdolliseen ostohinnan takaisinmaksuun vähennettynä arvon alenemalla.
 • Dreamled pidättää itsellään oikeuden ohjata asiakas asioimaan suoraan valmistajan tai sen valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.
 • Asiakkaan Dreamledin myymille tai välittämille laitteille tallennetut tiedot ja ohjelmistot ovat Asiakkaan vastuulla ja Asiakas vastaa varmuuskopioiden ylläpidosta.
 • Dreamledin ei tarvitse noudattaa sopimusta, jos tilanne on aiheutunut sellaisesta ylivoimaisesta esteestä, jota ei voi ilman kohtuuttomia ponnisteluita.
 • Dreamled ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle mitään vahinkoa tai kuluja, jotka aiheutuvat ylivoimaisen esteen sattuessa. Ylivoimaisen esteen sattuessa tai mikäli sopimuksen jatkaminen aiheuttaisi Dreamledille kohtuuttomia kustannuksia, on Dreamledillä oikeus irtisanoa sopimus.
 • Asiakas hyväksyy nämä ehdot tilaamalla Dreamlediltä tuotteita tai palveluita.
 • Muita sopimusehtoja olevia ehtoja ei noudateta, jos ne ovat ristiriidassa näiden sopimusehtojen kanssa.
 • 2. Hinnasto
 • Dreamledin hinnat eivät sisällä kuljetuskustannuksia, ellei toisin ole sovittu osapuolten kesken.
 • Jos Dreamledin hinnastot sisältävät selkeitä hintavirheitä, tuotetta ei myydä huomattavasti halvemmalla, jos voidaan olettaa, että asiakas ymmärtää virheen olemassaolon. Dreamled ei myöskään myy tuotteita kalliimmalla hinnastovirheen vuoksi.
 • Dreamledin OVH-hinnastoa päivitetään aika-ajoin ja hinnastossa otetaan huomioon mahdollinen yleisen kustannustason nousu.
 • Asiakaskohtaisiin hinnastoihin sovelletaan erikseen sovittavia ehtoja.
 • Toimitusajat perustuvat valmistajien ja maahantuojien arvioihin. Dreamled tai sen toimittajat eivät ole vastuussa odottamattomien tekijöiden aiheuttamista viivästyksistä.
 • Dreamled pidättää itsellään oikeuden rajoittaa myyntiä poikkeuksellisen suurina määrinä.
 • Dreamled – hinnat asettuvat ostohetkellä. Jos hinta laskee tarjotusta, myydään päivän hinnalla. Jos hinta nousee tarjouksen voimassa ollessa, myydään tuote tarjottuun hintaan.


 • 3. Asiakastietojen käsittely
 • Dreamled kerää tilauksen yhteydessä seuraavat asiakastiedot: asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitusosoite, yrityksiltä lisäksi: Y-tunnus/alv-tunnus, yrityksiltä lisäksi laskutusohjeet.
 • Asiakastiedot tallennetaan Dreamledin asiakastietorekisteriin, jota käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Dreamledillä sekä sen mahdollisilla tytäryrityksillä on oikeus käsitellä tietoja henkilötietolain mukaisesti laillisia käyttötarkoituksia.
 • Dreamled pyrkii erinomaiseen asiakaspalveluun ja tätä tavoitetta edistääkseen kysyy asiakkaiden mielipidettä toiminnastaan. Kyselyjen tietoja käytetään asiakaspalvelun kehittämiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ellei kyseessä ole viranomaisten edellyttämä tietojenluovutusvaade.
 • Dreamledin noudattaa voimassa olevia lakeja, säännöksiä ja sopimuksia kaupassaan.
 • Kuluttajakaupassa sovelletaan suomalaista ja EU-lainsäädäntöä kaupan, markkinoinnin ja mainonnan alalla.
 • Yritysasiakkaiden ja Dreamledin välisessä kaupankäynnissä noudatetaan ensisijaisesti näitä ehtoja, ellei niistä ole kaksikeskisin ehdoin poikettu, sekä muuta sovellettavaa kauppasäännöstöä.
 • Tietosuojalausunto on nähtävissä Dreamledin Helsingin toimistolla.
 • Asiakas voi kieltää tietojen käyttämisen markkinointiin sekä tarkistaa itseään koskevat asiakastiedot ottamalla kirjallisesti yhteyttä Dreamlediin.


 • 4. Toimitus
 • Dreamled tarjoaa useamman toimitustavan tuotteiden toimittamiseksi. Toimitukset voidaan toimittaa useammassa kuin yhdessä toimituksessa.
 • Tuote on Dreamledin omaisuutta, kunnes se on kokonaan maksettu.
 • Mikäli tuotteen saatavuus on rajoittunut tai loppunut, Dreamled tarjoaa asiakkaalleen mahdollisuuden hankkia vastaava, korvaava tuote.
 • Rahdinkuljettajalle on ilmoitettava viipymättä kuljetuksessa näkyvistä vaurioista tai pakettien puuttumisesta tavaraa vastaanotettaessa.
 • Kuljetuksen vaurio tai kollien puuttuminen on merkittävä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan, kun tavaran vastaanottaminen on kuitattu kyseiseen asiakirjaan. Jos myöhemmin havaitaan kuljetusvaurioita tai puuttuvia pakkauksia, on siitä välittömästi ilmoitettava rahdinkuljettajalle. Ilmoitus on tehtävä 10 työpäivän kuluessa virheen havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tavaran vastaanottamisesta.
 • Kuljetusvaurioista tai puuttuvista pakkauksista tai muusta tavaran näkyvästä puutteesta tai puutteesta on aina ilmoitettava myyjälle välittömästi kirjallisesti.
 • Jos ostaja ei noudata edellä mainittuja reklamaatioaikoja, vaikka hän on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita virhe tai puute, hän menettää oikeuden vedota niihin.
 • Reklamaatio on tehtävä tai vahvistettava kirjallisesti ja siinä on oltava tiedot virheen ja puutteen luonteesta sekä likimääräinen arvio niiden suuruudesta.


 • 5. Maksu
 • Dreamled-verkkopalvelusta tilaaminen edellyttää käyttäjätunnuksia, jotka Dreamled hyväksyy. Tieto voimassa olevista maksutavoista löytyy osoitteesta www.dreamled.fi.
 • Yritysasiakkaan on mahdollista hakea laskutusasiakkuutta Dreamledin asiakaspalvelun kautta (asiakaspalvelu@dreamled.fi).
 • 6. Takuu
 • Takuu määräytyy valmistajan määrittämien takuuehtojen mukaisesti, joihin on suositeltavaa tutustua ennen tuotteen käyttöä. Takuuehdot löytyvät käyttöohjeista, erillisestä takuu-lomakkeesta tai valmistajan verkko-osoitteesta. Takuu kattaa pääasiassa valmistus- ja materiaaliviat. Takuuaika on määritelty tuotetiedoissa.
 • Dreamled myöntää Suomessa tuotteiden loppukäyttäjille alla kuvatun rajoitetun valmistajan takuun valmistamiensa tai valmistuttamiensa tuotteiden osalta. Oikeus takuuseen edellyttää ostodokumentaation esittämistä. Takuu säätelee Dreamledin vastuuta niistä virheistä, joita takuunalaisissa tuotteissa esiintyy sekä loppukäyttäjän oikeutta vedota tuotteissa esiintyviin virheisiin.
 • Takuu koskee takuuaikana ilmeneviä valmistus- ja materiaalivirheitä.
 • Takuupalvelu on saatavilla Dreamledin kautta. Dreamled ja asiakas sopivat takuutöistä keskenään.
 • Asiakkaan tulee esittää tosite tuotteen hankinnasta osto- ja tilaustietoineen sekä vian ja käyttöolosuhteiden yksilöinti.
 • Takuu edellyttää, että tuote on asennettu sähköasentajan toimesta, silloin kun lait ja määräykset niin vaativat, virhe on huomattu normaaleissa käyttöolosuhteissa, ohjeita on noudatettu asennuksessa, käytössä ja huollossa, huollossa ja korjauksessa on käytetty alkuperäisosia, omistaja tai tämän edustaja on takuuvaatimuksen välittäjä ja ilmoittaa viasta kohtuullisessa ajassa sen selviämisestä ja huolehtii tuotteesta sen korjaamiseen saakka. Loppuasiakkaan tulee tarkastaa tuote ja ilmoittaa myyjälle toimituksen mahdollisista vioista ja puutteista.
 • Takuu ei kata luonnollisen kulumisen aiheuttamia vikoja, käyttövirheitä eikä tilanteita, joissa tuote on virheellisesti tai ohjeiden vastaisesti asennettu tai huollettu tai käyttöön on otettu väärin mitoitettu tai käyttökohteeseen sopimaton. Takuu raukeaa, mikäli joku muu kuin Dreamledin valtuuttama osapuoli tekee tuotteeseen korjauksia tai muutoksia. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat muiden tuotteiden tai laitteiden yhteiskäytöstä takuunalaisten tuotteiden kanssa.
 • Dreamledin välittämiä kolmansien osapuolten tuotteita koskee kyseisen valmistajan takuu, joka saattaa poiketa näistä ehdoista.
 • Dreamled myöntää omille tuotteilleen vähintään 24 kk takuun, joka alkaa tuotteen ensimmäisestä ostopäivästä.
 • Mikäli takuuaikana tuote vaihdetaan tai korjataan, jatkuu vaihdetun tai korjatun tuotteen takuu alkuperäisen tuotteen takuuajan. Tyypillinen korjausaika on 10-20 päivää normaalissa tuotesaatavuustilanteessa.
 • Takuutyö suoritetaan Dreamledin osoittamassa kohteessa kohtuullisen ajan kuluttua virheilmoituksesta. Mikäli takuutöissä vaihdetaan osia, alkuperäiset osat jäävät Dreamledin omaisuudeksi mikäli Dreamled niin vaatii. Mikäli vika ei kuulu takuun piiriin, on Dreamledillä oikeus veloittaa asiakkaalta korjaus- ja asennustöistä koituneet kulut sekä matkakulut.
 • Dreamled ei ole koskaan vastuussa tulojen menetyksistä tai muista välillisistä tai vaikeasti ennakoitavissa olevista Dreamledin vastuu rajoittuu ainoastaan takuunalaisten tuotteiden ostohintaan.
 • Laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaan ja takuuajan päättyminen lopettaa Dreamledin Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamista varten päättää takuun ja myyjän vastuun, ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut. Tuotteen virheellinen asentaminen päättää takuun.
 • 7. Tuotteen vaihto-oikeus kuluttajille
 • Dreamled tarjoaa kuluttaja-asiakkailleen takuun lisäksi rajatusti tuotteiden (14 pv) vaihtomahdollisuuden. Vaihto-oikeus ei koske yritysasiakkaita, ellei toisin etukäteen sopimusnevotteluissa näin kirjallisesti sovita.
 • Dreamled edellyttää rajatun vaihtomahdollisuuden edellytyksenä, että kuluttaja-asiakkaalla on esittää ostoksesta ostokuitti.
 • Vaihto-oikeus ei koske tuotteita, jotka on valmistettu tai erityisesti asiakasta varten tuotu maahan.
 • Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen palautuksesta, ellei toisin sovita.
 • Ostaja on lain mukaan vastuussa arvon alenemasta, mikäli pakkaus on avattu ja/tai tuotetta on käytetty. Tällöin vaihto-oikeuden arvo saattaa olla alhaisempi kuin alkuperäinen hankintahinta.


 • 8. Riitojen ratkaiseminen
 • Riita-asiat ratkaistaan lähtökohtaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei tuota tulosta, kuluttajaa neuvotaan ottamaan yhteyttä kuluttajariitojen lautakuntaan. Viimeisessä tapauksessa riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.
 • Asianajajien kuluja ei palauteta, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat maksutonta apua kiistojen riita-apua.


Kiinnostuitko? Täytä  pikainen yhteydenottolomake – palaamme nopeasti asiaan.